Nov 18, 2014

Montag 15 Dez.

1 Laufen, Aufwärmen/Dehnen 2 Shuto Uke>Nukite 2×10 – kokutsu-dachi>zenkutsu dachi 3 mae-geri 2×10 – heisoku dachi 4 Gürtelprüfung, 8 Kyu, 7 Kyu, 6 Kyu, 5 Kyu, 4 Kyu 5 Sp...